Ugrás a tartalomra

Interaktív órák

Interaktív irodalom óra

Internethíd a gondolatok között
2006 elején fogalmazódott meg bennünk, hogy az általános iskolások körében ismertebbé kellene tenni a Neumann-ház digitális  könyvtári állományát, annak kezelését és felhasználását, azzal a céllal, hogy és megtanult ismereteket a mindennapi tanulás során fel tudják használni és egy új típusú tartalmas és hasznos tanulási,  szórakozási, és művelődési szokást alakítsunk ki számukra.

A gyerekek otthoni tevékenysége során talán a szülők érdeklődését is sikerül felkelteni és őket is felhasználóvá tenni.

Irodalmi vonatkozásban azzal szerettük volna színesebbé és tartalmasabbá tenni a foglalkozásokat, hogy alkalmanként két művet hasonlítunk össze, viszont már a második alkalommal kiderült, ezt nem teszi lehetővé a gyerekek felkészültsége és a behatárolt idő.

 A foglalkozások fő céljai:
 - a tanulók megismertetése a digitális könyvtárral, annak használatával, hogy képessé váljanak a helyszín független önálló bármikori belépésre, keresésre, az adatok egyéni igény szerinti alkalmazásra.

- minden foglalkozáson kreatív, egyéni alkotások létrehozása különböző, az iskolai oktatásban nem szokványos technikákkal, azért, hogy a sikeres mű létrehozása közben és után megfelelő motivációhoz sikerélményhez jussanak a további munkát illetően, az irodalmi mű teljes feldolgozása után kreatív asszociációik kapcsán tovább bővül tudásuk,a megismerési szinttől eljutnak a készség szintig.

- a freeblog készítés technikájának elsajátítása, azért mert, ez a legkorszerűbb és a leggyorsabban, legegyszerűbben létrehozható és alkalmazható adatrögzítés.

A saját névre létrehozott freeblog létrehozása azért lényeges, mert a tartalmi és elméleti anyag feldolgozása után ebben elhelyezhetik alkotásaikat, így bárhol, otthon, az iskolában, barátnál és nem utolsó sorban a következő foglalkozáson hiánytalanul megtalálhatják azokat.     

- az Internet hasznos alkalmazásának megtanítása, óriási lehetőségeinek bemutatása, azok igény szerinti válogatása.
- önálló alkotás élményszintű megvalósításának pontos lépéseinek megismertetése, képességszintre fejlesztése, hogy a gyerekek a tanfolyamon kívül, más szakanyagokban is képesek legyenek az alkotófolyamatot megtervezni és kivitelezni. 

A foglalkozások szerkezete:
- Irodalom elméleti- és történeti előkészítés
- Motiváció és a feldolgozandó művek kiválasztását segítő lépések
- A gyerekek gyakorlati feladatainak végrehajtása: (a kiválasztás; az adott vagy választott művek megkeresése az adatbázisban; ismerkedés az anyaggal; esetleges háttér információk megkeresése; önálló alkotás készítése témától és érdeklődéstől függően - szövegszerkesztés, feladatlap megoldás, rajzkészítés, hanganyag vagy egyéb kreatívanyag készítése, illetve a munkafolyamat lépéseinek megtervezése

A foglalkozások tervezett anyaga:
Az első alkalom önállóan is megállja a helyét, a 4 foglalkozás bizonyos szempontból kerek egészet alkot, de tetszés szerint bővíthető.

- Arany László: A szarka és a galamb és Heltai Gáspár egy szabadon választott fabulájának összehasonlítása
- Egy népmese és egy műmese összehasonlítása
- Egy népballada és egy műballada összehasonlítása
- Egy népdal és egy műdal összehasonlítása

A foglalkozások általános vázlata:
1. Irodalom elméleti és történeti előkészítés
2. Fogalmak: irodalom, népköltészet-műköltészet, adathordozók, feldolgozások, műfajok,          keresőtérkép.
3. A feldolgozandó alkotás műfajának felfrissítése, sajátosságainak kiemelése és az adott műben való megkeresése.
4. Keresés lépései.
5. Az összehasonlítás lépései.
6. A kiválasztás.
7. Olvasás, szövegértelmezés.
8. Háttér információk keresése
9. Az elméleti ismeretekre alapuló feladatlap kitöltése
10. Az alkotás

Az előadások vezetésének sajátossága:
Az előadásokat két pedagógus vezeti, az egyik az informatikai, a másik a szaktárgyi ismereteket adja át, ill. segíti az elsajátítás és alkotás folyamatát.

Az irányítás az ő kezükben van.
Az Internetet hatalmas szakanyagát és a rendelkezésre álló informatikai eszközöket „ csak” segítségül hívják a téma feldolgozásához, az alkotási folyamathoz.


Az alkotás folyamata:
Az első alkalommal előkészített rajzokból és képekből lehet régi diafilm mintájára illusztrációt készíteni úgy, hogy egy kép alatt maximum 1-2 mondat legyen.

Sikerek:
Már a második előadás után voltak olyan gyerekek, akik otthon tovább dolgoztak a műveken, ill. más alkotásokat, információkat kerestek a Neumann-ház digitális oldalain.
Továbbgondolták az előadásokat, olyannyira, hogy még levélben is elküldték munkájukat a tanároknak.

INTERAKTÍV ANGOL ÓRA

Az interaktív angol óra, a mára már kialakult és sikerrel működő interaktív irodalom óra ötletéből született.

A tanulók, elsősorban felsős, illetve középiskolai diákok a számítógép előtt ülve, angol nyelvű ismeretek felhasználásával írnak e-maileket, készítenek prezentációt, web oldalakat szerkesztenek, oldanak meg kvíz feladatokat. Így a számítástechnika és az angol nyelvtanulás kompetenciái együttesen fejlődnek.

Az óravezetés angol nyelvű, 90 perces, egyszerre maximum 5 gyerek vehet részt az órán. Az első óra ingyen látogatható. A tananyagban nem szerepel nyelvtani gyakorlás, vagy bonyolult szerkezetek ismertetése, hisz ezeket az ismereteket a diákok a tanórákon megkapják. Célunk az angol nyelv mindennapi használatát inspiráló, beszédcentrikus, feladatok megoldása. Az óra első felében az adott témakörök megbeszélése zajlik, a második felében izgalmas feladatokat kell a tanulóknak a számítógép előtt megoldania. A témaköröket úgy választottuk ki, hogy azok érdekesek legyenek, de mindenekelőtt használható tudást, és magabiztosságot adjanak a diákoknak. Egy 90 perces foglalkozás alatt 20-25 ismeretlen szó, vagy kifejezés elsajátítása lehetséges, amit érdemes otthon megtanulni, mert bár a tananyagban szereplő témakörök direkt nem épülnek egymásra, de időről-időre visszaköszönnek.

Fontosnak tartjuk, hogy minden gyermek egy számítógép előtt üljön, így lehetővé téve az egyéni munkát, problémamegoldást.